Algemene leveringsvoorwaarden van Menea B.V


1. Definities en toepasbaarheid

In deze voorwaarden zullen de navolgende begrippen gedefinieerd worden als hieronder aangegeven:

1.1. Bemiddeling zijn de verschillende diensten zoals aangegeven in artikel 3.0 en nader gespecificeerd in de offerte.

1.2. Menea B.V. is de gebruiker van deze voorwaarden.

1.3. Kandidaat is elke natuurlijke persoon, zoals aangemeld door de opdrachtgever voor bemiddeling.

1.4. Offerte is de offerte zoals opgesteld door Menea B.V. en overeengekomen door Menea B.V. en de opdrachtgever, waarin de bemiddeling en andere relevante voorwaarden nader worden omschreven.

1.5. Opdrachtgever is de rechtspersoon of instelling handelend in het kader van zijn privaat- of publiekrechtelijke beroepsactiviteit als nader omschreven in de offerte.

1.6. Overeenkomst is de door Menea B.V. en opdrachtgever ondertekende offerte waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

1.7. Partij of partijen, al naar gelang de specifieke context van een bepaling van deze voorwaarden, is/zijn Menea B.V. en/of opdrachtgever, individueel dan wel gezamenlijk.

1.8. Plaatsing is het moment waarop tussen kandidaat en een werkgever een arbeidsovereenkomst tot stand komt, tenzij anders overeengekomen in de offerte.

1.9. Prijs is de prijs als opgenomen in de offerte en verschuldigd door de opdrachtgever aan Menea B.V. voor bemiddeling, inclusief zulke andere door de opdrachtgever verschuldigde en/of anderszins door
partijen overeengekomen bedragen in verband met de bemiddeling.

1.10. Voorwaarden zijn deze Algemene Voorwaarden in ongewijzigde vorm.

1.11. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Menea B.V., betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, hierna te noemen ‘cursus’ of coaching. Dit geldt tevens voor de inhoud van de cursus, workshop en training van Menea copyright © Menea.

1.12. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Menea B.V..

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1. Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Menea B.V..

2.2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Menea B.V. komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding.

2.3. Een overeenkomst tussen Menea B.V. en opdrachtgever betreffende de bemiddeling wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever van de offerte Menea B.V. heeft bereikt.

2.4. Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.
1 van 6 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MENEA B.V.

2.5. Indien de opdrachtgever een voorbehoud maakt bij een of meer onderdelen van een offerte, komt de overeenkomst tot stand indien Menea B.V. instemt met de wijziging van de oorspronkelijke offerte en partijen een aangepaste offerte hebben ondertekend.

2.6. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen de overeenkomst te wijzigen, vooropgesteld dat de voorwaarden op een dergelijke wijziging onverkort van toepassing zullen zijn. Indien wijzigingen leiden tot een verhoging of verlaging van de prijs dient de wijziging in de prijs schriftelijk te worden overeengekomen.

3. Bemiddeling

3.1. Menea B.V. is jegens de opdrachtgever verantwoordelijk voor de bemiddeling zoals overeengekomen in de offerte. De bemiddeling kan per kandidaat individueel of voor verschillende kandidaten tezamen groepsgewijs worden georganiseerd. Een kandidaat zal in elk van beide gevallen individueel worden begeleid.

3.2. Bemiddeling kan bestaan uit vier opeenvolgende fasen, tezamen “Bemiddelingstraject”: fase I : inventarisatie en analyse; fase II : heroriëntatie en bemiddelbaar maken; fase III: plaatsing van de
kandidaat; fase IV: nazorg.

3.3. Menea B.V. houdt elke kandidaat maximaal twaalf (12) maanden in het bemiddelingstraject.

3.4. Menea B.V. behoudt zich het recht voor een kandidaat te allen tijde te weigeren of verdere deelname aan de bemiddeling te ontzeggen.

4. Rechtsverhouding kandidaat – Menea B.V.

4.1. Niets in deze voorwaarden kan of is bedoeld om te worden geïnterpreteerd als een totstandkoming van enig dienstverband in welke vorm dan ook of enige andere rechtsverhouding van ondergeschiktheid
tussen Menea B.V. en de kandidaat, in ieder geval gedurende de periode voorafgaand aan plaatsing van de kandidaat. Beide partijen zullen de kandidaat informeren omtrent zijn/haar rechtspositie gedurende de bemiddeling.

4.2. De opdrachtgever vrijwaart Menea B.V. van elke aansprakelijkheid jegens de kandidaat in verband met maandelijkse of anderszins periodieke en eenmalige betalingen door de opdrachtgever of andere
rechtspersonen of instellingen, uit welke hoofde dan ook, ten behoeve van de kandidaat.

5. Medewerking door de opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever zal Menea B.V. steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Menea B.V. noodzakelijk of nuttig acht, teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

5.2. Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Menea B.V. apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de
specificaties die Menea B.V. aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
2 van 6 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MENEA B.V.

6. Prijs en betaling

6.1. De prijzen en tarieven voor bemiddeling worden vermeld in de offerte. De prijs is exclusief BTW zoals verschuldigd door de opdrachtgever op het moment van betaling en, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen, exclusief scholingskosten.

6.2. Menea is erkend in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dientengevolge kunnen alle activiteiten, die vallen onder beroepsonderwijs, BTW-vrij door Menea aan opdrachtgever gefactureerd worden.

6.2. De prijs heeft dezelfde geldigheidsduur als de offerte.

6.3. Tenzij partijen anders overeenkomen, kan geen van beide partijen bedragen opeisbaar uit andere hoofde dan de bemiddeling met de andere partij verrekenen door de prijs eenzijdig dienovereenkomstig aan te passen.

6.4. Betalingen zullen plaatsvinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

6.5. De prijzen van Menea B.V. zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.

6.6. Indien – achteraf – mocht blijken dat bepaalde onderdelen uit de aanbiedingen aan opdrachtgever toch BTW-plichtig zijn, omdat zij niet vallen onder de onderwijsvrijstelling, dan wordt deze BTW alsnog
in rekening gebracht.

6.7.
Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Menea B.V. gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het
bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Menea B.V. vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Menea B.V. verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

7. Wijzigingen

7.1. Hoewel Menea B.V. een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Menea B.V. tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.

7.2. Een dergelijke instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

7.3. Wanneer Menea B.V. instemt met wijziging, aanvulling of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Menea B.V. steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Menea B.V.
behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Menea B.V. gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuururen, alsmede de gederfde winst in
3 van 6 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MENEA B.V.
rekening te brengen.

8. Annulering

8.1. De opdrachtgever voor een cursus of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.

8.2. Bij annulering tussen twee weken en 3 dagen voor aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.

8.3. Bij annulering korter dan twee dagen voor aanvang van de training dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag te betalen.

8.4. In geval van annulering van individuele coachingssessies, korter dan 48 uur voor aanvang van de sessie, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag te betalen.

8.4. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching
deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

9. Overmacht

9.1. Indien een partij wordt gehinderd of tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst door een situatie van overmacht, worden deze verplichtingen geacht te zijn opgeschort
voor de duur van de overmacht.

9.2. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat mede gezien de specifieke aard van de bemiddeling onder overmacht niet zal worden verstaan de beëindiging om welke reden dan ook door de kandidaat van
verdere deelname aan de bemiddeling.

9.3. Indien de overmacht waardoor één of beide partijen wordt gehinderd in de nakoming van de overeenkomst langer duurt dan zestig (60) achtereenvolgende dagen, zijn beide partijen gerechtigd de
overeenkomst te beëindigen zonder dat dientengevolge een verplichting tot schadevergoeding zal ontstaan.

10. Vrijwaring

10.1. Elke partij vrijwaart en beschermt de andere tegen welke aansprakelijkheid dan ook jegens derden die voortvloeit uit of enigerlei verband houdt met de uitvoering door die partij van de overeenkomst, ongeacht de aard of omvang van zulke aansprakelijkheid.

11. Opzegging en beëindiging

11.1. Elke partij is gerechtigd de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen, vooropgesteld dat een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht wordt genomen en de betalingsverplichtingen conform artikel 6.0 wordt nagekomen.

11.2. Menea B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid indien de overeenkomst vroegtijdig en om welke reden dan ook komt te beëindigen, tenzij de beëindiging te wijten is aan de opzet, grove schuld of 4 van 6 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MENEA B.V. ernstige nalatigheid van Menea B.V..

11.3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst gedurende de bemiddeling eenzijdig beëindigt of de kandidaat op enig moment gedurende de bemiddeling, maar in ieder geval voor de plaatsing afziet van verdere bemiddeling, zal de opdrachtgever in ieder geval het basistarief verschuldigd zijn, zoals nader aangegeven in de offerte.

12. Geheimhouding

12.1. Menea B.V. garandeert dat alle informatie, van welke aard dan ook, met betrekking tot de opdrachtgever en/of de kandidaat waarover Menea B.V. in verband met de bemiddeling beschikt of kan
beschikken, door alle personen onder diens leiding werkzaam:
– strikt vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen ten behoeve van de bemiddeling zal worden gehanteerd; – niet ter kennis en beschikking van derden zal worden gesteld zonder de uitdrukkelijke instemming van
de opdrachtgever en/of de kandidaat.

12.2. De opdrachtgever garandeert alle informatie, van welke aard en in welke vorm dan ook, met betrekking tot de bemiddeling strikt vertrouwelijk en slechts in verband met de nakoming van de
overeenkomst te zullen gebruiken en niet ter kennis of beschikking van derden te stellen.

12.3. De geheimhoudingsverplichtingen van dit artikel zijn niet van toepassing indien een van de partijen bepaalde informatie op grond van een rechterlijk bevel aan derden bekend moet maken.

13. Rapportage en informatie

13.1. Menea B.V. zal de opdrachtgever schriftelijke rapportage doen toekomen in de vorm, met deinhoud en zo vaak als overeengekomen in de offerte.

13.2. De opdrachtgever is verplicht Menea B.V. onverwijld, doch in ieder geval voor de aanvang van de bemiddeling te voorzien van volledige en juiste schriftelijke informatie, in de vorm van persoonsdossiers
of anderszins, betreffende de kandidaat.

13.3. De opdrachtgever kan Menea B.V. te allen tijde gedurende de bemiddeling verzoeken mondelinge informatie te verschaffen omtrent de kandidaat en de voortgang van de bemiddeling.

14. Contractsoverneming

14.1. Menea B.V. is gerechtigd om de overeenkomst in geval van herstructurering van Menea B.V. en voorafgaande schriftelijke mededeling aan en instemming van de opdrachtgever, aan een andere
rechtspersoon over te dragen.

15. Aansprakelijkheid

15.1. De aansprakelijkheid voor schade voor Menea B.V. is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Menea B.V. is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen 5 van 6 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN MENEA B.V. werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

15.2. Menea B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de
opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

15.3. De opdrachtgever vrijwaart Menea B.V. en haar medewerkers voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Menea B.V. (op)geleverde wordt gemaakt.

16. Auteursrecht

16.1. Het auteursrecht op de door Menea B.V. uitgegeven brochures en het projecten cursusmateriaal berust bij Menea B.V., tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Menea B.V. zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden
vermenigvuldigd.

17. Klachtenreglement

17.1. Menea hanteert een klachtenreglement. Hierin is opgenomen dat klachten schriftelijk worden ingediend bij de directie. Binnen 10 (tien) werkdagen volgt een ontvangstbevestiging. De klacht wordt
binnen een termijn van zes weken na ontvangst van de klacht afgehandeld. De volledige beschrijving van het klachtenreglement is kostenloos op de te vragen bij de Menea B.V., telefonisch via
030 – 602 00 00, of per mail via info@menea.nl.

18. Geschillen

18.1. De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

18.2. Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.

18.3. Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen
aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Menea B.V..
6 van 6