Privacyverklaring Menea Groep BV

Voorwoord

De Menea Groep heeft voor het goed kunnen uitvoeren van haar dienstverlening, persoonsgegevens tot haar beschikking en draagt door de aard van het werk bij tot het creëren van nieuwe persoonsgegevens. Het ontvangen, verwerken, beheren en gebruiken van deze persoonsgegevens willen wij op een vertrouwenwekkende wijze uitvoeren. De Menea Groep bestaat uit de drie onderdelen Menea BV, Psychologisch Adviesbureau Menea Hof BV, Menea Deta BV.

Deze privacyverklaring is opgesteld om je te informeren hoe we met deze persoonsgegevens omgaan en geeft een handvat om iets te ondernemen omtrent de gegevens die over jou geregistreerd staan bij (onderdelen van) de Menea Groep.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Menea Groep BV (hierna te noemen Menea)

Archimedesbaan 18K,  3439 ME Nieuwegein

info@menea.nl; 030 – 602 00 00

Het gebruik van persoonsgegevens door Menea

Menea verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

Menea verwerkt een aantal basis persoonsgegevens dat kan worden aangevuld met extra persoonsgegevens bij de uitvoer van specifieke diensten.

Digitale contactformulieren (websites)

 • Naam;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Bedrijfsnaam waar je werkzaam bent (indien van toepassing).

Basis persoonsgegevens bij het verlenen van diensten:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum en –plaats;
 • Geslacht;
 • Gegevens over jouw dienstverband of arbeidsverleden;
 • Opleidingsgegevens;
 • Gegevens en rapportages rondom jouw traject;
 • Gespreksverslagen;
 • Jouw Curriculum Vitae;
 • Inhoud van communicatie (zoals e-mails, correspondentie).

Aanvullend bij Outplacement, een Loopbaantraject of een Assessment:

 • Gegevens in een plan van aanpak;
 • Uitkomsten van testen, assessments (zoals carrièrewaarden, vaardigheden, drijfveren, talenten en intelligentiescores).

Aanvullend bij een re-Integratietraject:

 • Gegevens in een plan van aanpak;
 • Ziek- en herstelmeldingen;
 • Functionele mogelijkheden en belastbaarheid;
 • Arbeidsdeskundige rapporten;
 • Uitkomsten van testen, assessments (zoals carrièrewaarden, vaardigheden, drijfveren, talenten en intelligentiescores).

Aanvullend bij detachering (dienstverband) via Menea:

 • Burgerservicenummer;
 • Gegevens betreffende het dienstverband (zoals IBAN, kopie ID, loongegevens, verlof);
 • Ziek- en herstelmeldingen.

Aanvullend bij sollicitanten:

 • Correspondentie over de sollicitatie (zoals brief, CV, referenties);
 • Online profielen (zoals LinkedIn, Facebook, Instagram).

Doeleinden

Menea verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het verzorgen van opleidingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en aan kandidaten voor verbetering van de dienstverlening;
 • Benchmarking;
 • Facturering, innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing activiteiten;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Menea hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen voor Menea zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Menea persoonsgegevens uitwisselen. Menea kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Menea aan een wettelijke verplichting moet voldoen of als er een juridisch geschil optreedt. Menea zal jouw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Persoonsgegevens worden in principe niet buiten de EER verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EER worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Menea zal jouw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Menea zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

 

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heeft Menea beleid rondom informatiebeveiliging geformuleerd en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren en inzicht te krijgen in bezoekersgedrag. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen Via cookies worden IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt.

Wij gebruiken functionele cookies, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te onthouden of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies of om te kijken of je een bepaalde melding hebt weg geklikt om deze niet meer te tonen.

Ook gebruiken we analytische cookies, waarmee we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe je onze website hebt gevonden en welke delen van onze website je hebt bezocht, op basis hiervan kunnen wij wijzigingen doorvoeren.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van jouw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van de browser raadplegen

Jouw rechten

Je hebt het recht om Menea een verzoek te doen tot inzage van jouw eigen persoonsgegevens. Na ontvangst van een verzoek ontvangt je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je Menea verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar:

Menea, ter attentie van de coördinator privacy

030 – 602 00 00; info@menea.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij je, alleen bij indiening van een verzoek, je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie jouw BSN én pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Menea, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Menea kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018.

 

Versiebeheer

Versie

Aanpassingen

Datum wijziging

Gewijzigd door

1.0

initiële versie

15 mei 2018

Sjoerd Sijsma